BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA ÔNG NGUYỄN TUẤN DŨNG

    18/08/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2021

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
-
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN TUẤN DŨNG

- Quốc tịch: Việt Nam

 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Tổng Giám đốc.

2. Mã chứng khoán giao dịch: HSL

 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP tương ứng 0%.

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 0 CP.

- Số lượng cổ phiếu chưa thực hiện giao dịch : 500.000 CP do không đạt mức giá kỳ vọng

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP, tương ứng 0%.

8. Phương thức giao dịch: Giao dịch Khớp lệnh/ thỏa thuận

9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/07/2021 đến ngày 18/08/2021.

 

 

Ngày đăng: 18/08/2021           Người đăng: Nguyễn Tuấn Dũng

 

Tin tức mới Xem tất cả