ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG BIÊN BÀN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

    19/07/2018

Chấp hành quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đã công bố Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, và các Quý cổ đông thông qua đăng tải trên website của Công ty.

Tuy nhiên do sơ suất trong quá trình soạn thảo nên trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 có một số nội dung chưa đầy đủ; Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La xin đính chính thiếu sót trong tài liệu đính kèm dưới đây, rất mong nhận được sự thông cảm của các Quý Cơ quan và các Quý Cổ đông.

Xin mời nhấn vào link sau để download tài liệu đã đính chính: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2018

 

 

Ngày đăng: 19/07/2018             Người đăng: Nguyễn Tiến Nam

Tin tức mới Xem tất cả