BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH ÔNG NGUYỄN TUẤN DŨNG

    16/03/2022

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN TUẤN DŨNG

- Quốc tịch: Việt Nam

- Điện thoại: 02462 962 699                  Email: hongha.fid@gmail.com

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

2. Mã chứng khoán giao dịch: HSL

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2: Không

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:

- Loại giao dịch đăng ký: Đăng ký mua

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 2.500.000 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua):

- Loại giao dịch đã thực hiện: Đăng ký mua

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 2.500.000 cổ phiếu

7. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 25.000.000.000 đồng

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 2.500.000 cổ phiếu, tỷ lệ 7,7% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 2.826.019 cổ phiếu, tỷ lệ 8,78% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành.

9. Phương thức giao dịch: Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ

10. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 14/03/2022

 

 

Ngày đăng: 16/03/2022

Tin tức mới Xem tất cả