THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA ÔNG LÊ VĂN ĐỨC

    27/12/2021

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: LÊ VĂN ĐỨC

- Quốc tịch: Việt Nam   

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

2. Mã chứng khoán giao dịch: HSL

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2: 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.725.000 CP tỷ lệ 15,87% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành.

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.725.000 CP

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP tương đương với 0% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành.

7. Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân.

8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 30/12/2021 đến ngày 28/01/2022.

Tin tức mới Xem tất cả