Thông báo chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCD CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La

    14/03/2018

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung như sau:
- Thành phần tham dự: tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 02 tháng 04 năm 2018
- Ngày tổ chức dự kiến: 22/04/2018
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Chi nhánh Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

i) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017

ii) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

iii) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc năm 2017

iv) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

v) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2018

vi) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018

vii) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

viii) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

ix) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

Thông tin chi tiết xem tại đây

Ngày đăng : 13/03/2018

Tin tức mới Xem tất cả