THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA

    14/07/2021

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
-
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN TUẤN DŨNG

- Quốc tịch: Việt Nam

          

 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Tổng Giám đốc

2. Mã chứng khoán giao dịch: HSL

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2: 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP tương đương với 2,91% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành.

7. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.

8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 13/07/2021 đến ngày 13/08/2021.

 

 

Ngày đăng: 14/07/2021                   Người đăng: Nguyễn Tuấn Dũng

Tin tức mới Xem tất cả